Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Nevcihan DURU


Jeoloji, geniş anlamı ile yerkürenin güneş sistemi içindeki durumunu, onun fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini, yaklaşık 4.5 milyar yıllık süre içindeki oluşum ve gelişimini, canlıların ilk oluşumlarından günümüze kadar geçirmiş oldukları evrimi ve yerkürenin kapsadığı yeraltı kaynaklarını inceleyen bir bilimdir.

Jeoloji, insanın doğayı tanıma ve yararlanma ihtiyacından ortaya çıkmıştır. İnsanın, yaşadığı çevreyi ve bu çevre içinde kendi varlığını anlama merakı günümüzde doğa bilimleri olarak bilinen beş temel bilim dalını ortaya çıkartmıştır. Bunlar; biyoloji, fizik, kimya, jeoloji ve matematiktir.

Jeoloji mühendisliği, mühendislik ve çevre sorunlarının çözümünde yerbilimleri ilkelerinin kullanıldığı disiplinler arası bir mühendisliktir. Bu mühendislik, inşaat, maden ve çevre mühendisliğindeki problemlerin çözümlenmesinde kullanılır. Jeoloji mühendisleri bu nedenle jeofizik, maden ve inşaat mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı daha ekonomik ve bilinçli kullanılması ülke ekonomimiz için bir zorunluluktur. Ayrıca, hızlı bir kentleşme sürecinde olan ülkemiz için sağlıklı imar projelerinin üretilmesinde Jeoloji Mühendislerinin görüşleri büyük önem taşımaktadır. Tüm bu faaliyetler jeoloji bilimi rehberliğinde ve mühendislik prensipleri çerçevesinde yürütülür.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yaklaşık 2500m2 lik kapalı alanı ile 4 derslik, 5 laboratuvardan oluşan çalışma alanlarına sahiptir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, çağdaş değerleri rehber edinerek, bilim ve teknolojiyi yakından izleyerek, bu bilgileri hızla uygulamaya koyabilen, özel ve kamu sektörünün problemlerine çözüm üretebilen, kendini sürekli yenileyen, çevreye duyarlı, mesleki ve etik kurallara uyan ve üretimini toplum yararına sunan mühendisler yetiştirmeyi başlıca görev edinmiştir.

Günümüzde, jeolojik çevremizi oluşturan malzeme, oluşum ve süreçlerin daha iyi anlaşılmasına ve değerlendirilmesine duyulan ihtiyaç her gün artmakta, başta afet, çevre, büyük mühendislik projeleri ve doğal kaynak yönetimi olmak üzere çok sayıdaki sektörde jeoloji uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır.

Öte yandan, gerek 1999 depremleri sonrasında yerleşimlerin ve mühendislik projelerinin afet güvenliğinin sağlanması süreçlerinde gerekse ekonominin maden ve enerji kaynaklarına artan talep ülkemiz bazında jeoloji mühendisliği çalışmalarına duyulan gereksinimi daha da artmıştır.

Kocaeli, ülkemizin önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden biri olmanın yanı sıra, endüstriyel hammaddeler, sıcak ve mineralli sular ve madenler açısından oldukça zengindir. Ayrıca, Kocaeli Bölgesi Kuzey Anadolu Fayı’nın en iyi gözlendiği, farklı kıtasal blokların bir araya geldiği jeolojik bir mozaik konumundadır. Kocaeli Bölgesi’nin yerüstü ve yeraltı zenginlikleri, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine doğal bir laboratuvar oluşturmaktadır.

Jeoloji Mühendisliğinin ilgi alanları çok geniştir. Yaşadığımız çevrede gördüğümüz her şey jeolojinin ilgi alanına girer. Bir jeoloji mühendisi ilgilenebileceği ve sevebileceği bir konu mutlaka bulur.

Çalışma konuları arasında şunlar sayabilir; Fay ve deprem ilişkileri, baraj yer seçimi, inşaatı, heyelan gibi kütle hareketleri, yol ve tünel çalışmaları, uzaktan algılama ve CBS, küresel iklim değişimleri, suyun aranması-bulunması, temizlenmesi, çevre kirliliğinin nedenleri, çözümleri, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların araştırılması, endüstriyel mineral ve madenlerin araştırılması, mineraller ve gemoloji, volkanizma, okyanus tabanı araştırmaları, fosil çalışmaları (Paleontoloji), medikal jeoloji vb. Bir jeoloji mühendisi bu geniş yelpazede yer alan konuların herhangi birinde kendini yetiştirebilir. Mutlaka kendisine sevebileceği bir konu bulabilir.

Ayrıca;

  • Bir jeoloji mühendisi sahada, büroda ve laboratuvarda çalışma imkânlarına sahiptir.
  • Özellikle saha çalışmaları sırasında farklı coğrafi bölgeleri keşfetme ve farklı halk kesimleri ile sosyal ilişkiye girme imkânlarına sahiptir.
  • Yaşamı boyunca çevresine bitmez tükenmez bir merak ile bakar, sorgular, yeni şeyler keşfetme heyecanı yaşar.

Doğaya meraklı ve sahada çalışmayı seven öğrencileri jeoloji mühendisliğine bekliyoruz.

Prof. Dr. Ömer Feyzi GÜRER
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors